Etiqueta diagnòstica “Temor al procés de morir”

Definir aquesta etiqueta diagnòstica amb les seves característiques definitòries i factors relacionats, per tal de poder ser presentat a la North American Nursing Diagnosis Association (NANDA-I) per a la seva inclusió dins la taxonomia. Al mateix temps, per tal de reforçar la proposta, s’han creat intervencions infermeres derivades del diagnòstic infermer, per tal d’avaluar la seva aplicabilitat a la pràctica assistencial.


Responsable de la bona pràctica

ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'INFERMERIA GIMBERNAT

Font de la bona pràctica

Publicador de la bona pràctica

Descripció

S’ha desenvolupat un estudi de tipus prospectiu dividit en tres fases: la 1a ha consistit en definir l’etiqueta diagnòstica proposada, així com els factors relacionats i característiques definitòries, i validar-ho amb tècnica delphi, mitjançant un panell d’experts constituït per professionals de diferents disciplines relacionades amb les cures al final de la vida; a la 2a fase s’han identificat i formulat les intervencions infermeres derivades de l’etiqueta diagnòstica segons l’opinió d’una mostra d’infermeres amb experiència en l’àmbit de les cures pal·liatives, mitjançant tècnica de grup nominal; en la 3a i última fase s’ha avaluat la utilitat i aplicabilitat de les intervencions derivades de l’etiqueta diagnòstica proposada, amb un tercer grup d’infermeres expertes en atenció al final de la vida i amb la tècnica delphi.

Els resultats obtinguts han estat els següents: a la 1a fase, el qüestionari inicial contenia la definició de l’etiqueta diagnòstica, 16 característiques definitòries i 17 factors relacionats; s’han considerat aquells ítems amb una mitjana >3, resultant un total de 15 característiques definitòries i 19 factors relacionats. A la 2a fase, van participar 7 infermeres expertes en un grup nominal, requerint 2 sessions de 2.5 hores, on les converses van ser gravades i transcrites per al seu anàlisi posterior; van resultar 44 activitats d’infermeria que van ser categoritzades en 5 etiquetes. A la 3a fase s’ha validat la utilitat clínica de les 44 activitats anteriors a partir d’un grup d’experts configurat per 10 infermeres de l’àmbit de les cures al final de la vida, a través d’un qüestionari autoadministrat; es van considerar aquelles que van obtenir una mitjana >3, 37 en total, i es van desestimar 7 activitats.


Font d’informació: Catalanurses.cat: Definició i validació de l’etiqueta diagnòstica ‘Temor al procés de morir’ i avaluació de les intervencions infermeres derivades [Internet]. Catalunya [consultat 08 setembre 2018]. Disponible a: https://www.catalanurses.cat/projectes/definicio-i-validacio-de-letiqueta-diagnostica-temor-al-proces-de-morir-i-avaluacio-de-les-intervencions-infermeres-derivades/

 

     

Necessitats

  • Incloure dins la taxonomia del NANDA-I, aquesta nova etiqueta.
  • Contribuir a la utilització d’un llenguatge infermer estàndard.

Resultats

Augment qualitat. Contribució a la estandardització del llenguatge infermer.

Preu

Sense especificarPublicada el 9 set. 2018Comentaris


Inicia sessió per comentar.


Estem preparant l'arxiu de la bona pràctica de gestió. En pocs segons, el podràs descarregar

SupportersCol·laboradors